**************************************************************************

 

PETO ZASEDANJE SKUPSTINE AKCIONARA - 3. SEDNICA

 

**************************************************************************

 

Na osnovu clana 281. st. 4. 5. i 6. Zakona o privrednim drustvima, clana 63. do 65. Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i clana 6. i 7. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanju o posedovanju akcija s pravom glasa

 

DEDINJE AD BEOGRAD

 

Koste Glavinica br.2

 

Objavljuje

 

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU

 

- SAZIVANJE TRECE REDOVNE SKUPSTINE AKCIONARA DEDINJE AD BEOGRAD ZA 2009. GODINU –

 

 

Upravni odbor DEDINJA AD je na sednici odrzanoj 25. 05. 2009. godine, doneo Odluku o sazivanju trece redovne Skupstine drustva.

 

Redovna Skupstina DEDINJA AD odrzace se dana 30. 06. 2009. godine, sa pocetkom u 10 casova, u prostorijama DEDINJA AD; Koste Glavinica br. 2 u Beogradu.

 

Upravni odbor privrednog drustva predlaze Skupstini da usvoji sledeci:

 

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sednice Skupstine drustva

2. Izbor predsednika, zapisnicara i dva brojaca glasova

3. Usvajanje izvestaja sa prethodne sednice

4. Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2008. godinu i izvestaja ovlascenog revizora

5. Odluka o usvajanju procene vrednosti kapitala privrednog drustva na dan 31. 12. 2008. godine

6. Odluka o pokricu gubitka iz ranijih godina

7. Odluka o rasporedjivanju dobiti iz 2008. godine

8. Razno

 

Najlepse molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupstine.

 

 

                                                                                                                    PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

 

 

 

                                                                                                                             STOJILJKOVIC ZORA                

 

 

***********************************************************************************

 

Br. 1116/1 od 30.06.2009.

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

SA TRECE SEDNICE  SKUPSTINE DRUSTVA

DEDINJE AD BEOGRAD

 

 

Odrzana dana 30. juna u prostorijama Dedinja AD u ul. Koste Glavica 2, sa pocetkom u 10 casova, sa predlogom sledeceg:

 

D n e v n o g   r e d a

 

· Otvaranje sednice Skupstine drustva

· Izbor predsednika, zapisnicara i dva brojaca glasova

· Usvajanje izvestaja sa prethodne sednice

· Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2008. godinu i izvestaja ovlascenog revizora

· Odluka o usvajanju procene vrednosti kapitala privrednog drustva na dan 31. 12. 2008. godine

· Odluka o pokricu gubitka iz ranijih godina

· Odluka o rasporedjivanju dobiti iz 2008. godine

· Razno

 

Prisutni:

 

1. Valter Bianco

2. Andreja Marusic

3. Nikola Nikolic

4. Milica Dobric

 

Sednica je odrzana na srpskom i italijanskom jeziku. Prevod je obezbedila Milica Dobric, prevodilac i asistent Generalnog Direktora.

 

1. tacka Dnevnog reda

 

Nikola Nikolic, Sekretar drustva, je otvorio sednicu i prisutnima izneo predlog dnevnog reda na glasanje koji je jednoglasno usvojen.

 

Imenovana je Andreja Marusic za Predsednika Skupstine Akcionara.

 

2. tacka Dnevnog reda

 

Za brojace glasova izabrani su Milica dobric i Nikola Nikolic, a za zapisnicara Milica Dobric.

 

3. tacka Dnevnog reda

Predsednik Skupstine akcionara je obrazlozio zapisnik sa prethodne sednice. Zapisnik i donesene Odluke su verifikovane jednoglasno sa 24.509 glasova za.

 

4. tacka Dnevnog reda

 

Generalni Direktor, Valter Bianco, izvestio je Skupstinu akcionara o poslovanju tokom 2008. godine. Privredno drustvo je 2008. godinu zavrsilo pozitivno, sa dobitkom od 1.372.000 dinara. Nakon kratkog razmatranja, usvojen je finansijski izvestaj za 2008. godinu, kao i misljenje ovlascenog revizora i to jednoglasno sa 24.509 glasova za. U skladu sa tim, doneta je i sledeca:

 

O D L U K A

 

Usvaja se finansijski izvestaj za 2008. godinu sa misljenjem ovlascenog revizora.

 

BILANS USPEHA

Poslovni prihodi

Finansijski prihodi

Ostali prihodi

Odlozeni poreski prihodi perioda

Neto dobit poslovanja koje se obustavlja

219.116.465,57

43.515,35

178.872,77

460.029,30

1.944,14

UKUPAN PRIHOD

219.800.827,13

Poslovni rashodi

Finansijski rashodi

Ostali rashod

215.177.697,95

2.954.367,18

297.385,00

UKUPNI RASHODI

218.429.450,13

NERASPOREDJENI DOBITAK TEKUCE GODINE

1.371.377,00

 

5. tacka Dnevnog reda

 

Generalni Direktor, Valter Bianco, obrazlozio je Skupstini da je zbog promene vecinskog vlasnika akcija bilo potrebno izvrsiti novu procenu vrednosti kapitala Privrednog drustva. Procenu vrednosti izvrsilo je ovlasceno Privredno drustvo Fineks DOO, Ul. Imotska br. 1, iz Beograda, sa stanjem na dan 31. 12. 2008. godine.

 

Upravni odbor je na svojoj sednici od 25. 02. 2009. godine, doneo predlog odluke po kojoj se usvaja procena vrednosti kapitala Dedinje AD na osnovu izvestaja gore navedene proceniteljske kuce, koji se sada daje Skupstini na glasanje.

 

Skupstina akcionara je usvojila predlog odluke Upravnog odbora i to jednoglasno, sa 24.509 glasova za i donosi sledecu:

 

O D L U K U


Usvaja se izvestaj o proceni vrednosti kapitala Dedinja AD, proceniteljske kuce Fineks DOO, Ul. Imotska br. 1, iz Beograda.

 

6. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilalac: Nikolic Nikola, Sekretar drustva, izneo je predlog da se na osnovu misljenja Finansijskog Direktora, Dragane Disic, gubitak iz ranijih godina pokrije iz kapitala drustva. Predlog je dat na glasanje i prihvacen je jednoglasno sa 24.509 glasova za. Skupstina donosi sledecu:

 

O D L U K U

 
Gubitak privrednog drustva iz ranijih godina pokriti iz kapitala drustva.

 

7. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilac: Valter Bianco, Generalni Direktor, smatra da se dobitak koji je Privredno drustvo ostvarilo u 2008. godini, a koji predstavlja nerasporedjenu dobit, stavi na rezerve za pokrice buducih gubitaka zbog Svetske ekonomske krize koja se oseca u nasoj zemlji i neizvesnosti u poslovanju Privrednog drustva. Predlog je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen sa 24.509 glasova za, te Skupstina donosi

 

O D L U K U


Dobitak iz prethodne godine rasporediti na rezerve za pokrice buducih gubitaka.

 

8. tacka Dnevnog reda

 

Pod tackom razno nije bilo diskusije.

 

Predsednik Skupstine akcionara, Andreja Marusic, je zakljucila sednicu u 10 casova i 45 minuta.

 

 

 

                      Zapisnik vodila:                                                                  PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

 

 

 

 

 


                        Milica Dobric                                                                                     Andreja Marusic