**************************************************************************

 

DRUGO ZASEDANJE SKUPSTINE AKCIONARA - 1. SEDNICA

 

**************************************************************************

 

 

 

DEDINJE A.D. BEOGRAD                                                                                                    UPRAVNI ODBOR

 

Koste Glavinica 2                                                                                                                    29. 05. 2007.

B e o g r a d

 

 

POZIV AKCIONARIMA ZA SEDNICU REDOVNE SKUPSTINE DRUSTVA DEDINJE A.D. BEOGRAD,

Koste Glavinica 2, za 2007. godinu

 

             Na osnovu clana 8. Statuta DEDINJE A.D. BEOGRAD, Koste Glavinica 2 (u daljem tekstu: Dedinje), Upravni odbor Dedinja je na telefonskoj sednici, odrzanoj 29. maja 2007. godine, doneo Odluku o sazivanju I/07 redovne sednice Skupstine Preduzeca.

             Prva redovna sednica Skupstine DEDINJE odrzace se dana 30. 06. 2007. godine sa pocetkom u 9 casova u dvorani Doma Sindikata, Decanska br. 14, Beograd, sala broj 2.

            

             Upravni odbor Preduzeca predlaze Skupstini da usvoji sledeci:

 

D N E V N I    R E D:

 

1. Otvaranje sednice Skupstine

2. Izbor zapisnicara i dva brojaca glasova

3. Razmatranje i usvajanje predlozenog teksta Zapisnika sa konstitutivne sednice Skupstine Preduzeca odrzane 13. 03. 2007. godine.

4. Usvajanje Finansijskog izvestaja preduzeca za 2006. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Preduzeca za 2007. godinu

6. Razno

 

             Najlepse Vas molimo da prisustvujete sednici Skupstine.

 

            

                                                                                                    PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

PLAN RADA

 

Razvoj  „Dedinja“A.D. odvijace se kroz dve jasno odvojene i podjednako vazne faze:

 

· Jacanje i razvoj komercijalnog sektora uz osvajanje novih delova trzista. Gradjevina moze imati vise ili manje spratova ali njena stabilnost uvek zavisi od cvrstih temelja. Razvoj Dedinja dakle polazi od pocetne faze  ciji je prioritet poboljsanje kvaliteta usluga,  koji zahteva angazovanje svih zaposlenih. Duzan sam da priznam da sam u ovom preduzecu naisao na pozitivno raspolozenje i otvorenost ka inovacijama.

· Nabavka i koriscenje savremenije opreme i prelazak naplate usluga sa radnog casa na naplatu usluge po metru kvadratnom. U skladu sa prvom fazom razvoja javlja se potreba za nabavkom nove opreme u cilju modernizacije procesa rada, kao i novog parametra u formiranju cene od dosadasnje naplate radnog sata na naplatu usluge po kvadratnom metru.

 

Veoma vazan segment razvoja preduzeca odnosi se i na razvoj i usavrsavanje personala. Neophodno je da se zaposleni u potpunosti okrenu trzistu i pocnu da razmisljaju kao buduci preduzetnici.

Naravno, ne smemo zanemariti ni korektan i pozitivan odnos sa sindikatima i svim ostalim zaposlenima.

Tek nakon ove pocetne faze moze se preci na razvoj trzista. Posao koji je pred nama je veliki i da bismo postigli dobre rezultate svako od nas mora da da svoj doprinos u oblasti kojom se bavi.

Moj prvi doprinos zajednickom putu ka uspehu jeste optimizam i vera da cemo uprkos trnovitom i napornom putu u za kratko vreme dostici zeljeni cilj.

 

 

 

 

 

PROGGETTO SVILUPPO DEDINJE

 

             Lo sviluppo di Dedinje può avvenire solo tramite la realizzazione di due fasi ben distinte ed entrambi fondamentali:

 

· Il consolidamento e conseguentemente lo sviluppo commerciale con l’acquisizione di nuove fette di mercato. Un edificio può avere molti o pochi piani ma la sua sicurezza è data soprattutto dalla realizzazione di fondamenta resistenti. Lo sviluppo di Dedinje quindi passa da una fase iniziale nella quale le priorità sono da ricercarsi prima di tutto nel miglioramento qualitativo del servizio, ed è fondamentale per l’ottenimento di questo risultato il coinvolgimento completo di tutto il personale operativo. È doveroso da parte mia riconoscere che ho trovato un ambiente positivo e ricettivo all’innovazione e predisposto per questi nuovi miglioramenti qualitativi.

· Susseguentemente diventa importante che a questa nuova mentalità sia abbinato l’acquisto e l’utilizzo di attrezzature più evolute sul mercato e dalla proposta di passare gli appalti da canone per ora lavorata a retribuzione per il servizio effettuato. Un’altra priorità è da ricercarsi nella crescita della classe dirigente attuale che deve acquisire una mentalità più imprenditoriale.

 

Non meno importanti devono essere i rapporti positivi e concreti con i sindacati e con il personale in generale. Solo dopo questa fase iniziale si può passare a uno sviluppo del mercato. Il lavoro da fare è molto e per l’ottenimento positivo del risultato ciascuno di noi deve dare qualche cosa di più in ogni fase operativa alla quale è chiamato a lavorare.

Da parte mia il primo contributo che metto per l’ottenimento del successo è l’ottimismo di credere che, nonostante la strada intrapresa sia tortuosa ed accidentata, si arriverà al traguardo desiderato in tempi brevi.

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

Br. 1081 od 02. 07. 2007.

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

SA PRVE SEDNICE  SKUPSTINE DRUSTVA

DEDINJE AD BEOGRAD

 

 

Odrzana dana 30. juna u Dvorani Doma Sindikata, ul. Decanska  br. 14 u Beogradu, sa pocetkom u 9 casova, sa predlogom sledeceg:

 

D N E V N O G   R E D A

 

· Otvaranje sednice Skupstine

· Izbor zapisnicara i dva brojaca glasova

· Razmatranje i usvajanje predlozenog teksa Zapisnika sa konstitutivne sednice Skupstine Preduzeca odrzane 13. 03. 2007.

· Usvajanje finansijskog izvestaja preduzeca za 2006. godinu

· Razmatranje i usvajanje Programa rada Preduzeca za 2007. godinu

· Razno

 

Prisutni:

 

1. Valter Bianco

2. Predrag Popovic

3. Nikola Nikolic

4. Andreja Marusic

5. Djordje Vukotic

6. Milica Dobric i

 

49 akcionara sa besplatnim akcijama.

 

Sednica je odrzana na srpskom i italijanskom jeziku. Prevod su obezbedili advokat Andreja Marusic i prevodilac Milica Dobric.

 

1. tacka Dnevnog reda

 

Advokat Djordje Vukotic je otvorio sednicu, prisutnima izneo predlog dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen. Imenovana je Milica Dobric za predsednika Prve skupstine Drustva.

 

2. tacka Dnevnog reda

 

Za brojace glasova izabrani su Marko Urosevic i Jovanka Stajkic, a za zapisnicara Dragana Markovic.

 

3. tacka Dnevnog reda

 

Advokat Djordje Vukotic je obrazlozio Zapisnik sa prethodne Osnivacke Skupstine. Zapisnik i donesene Odluke su verifikovane sa 24.849 glasova za i 15 glasova protiv.

 

4. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilac: Nikolic Nikola.

Neophodno je da se Skupstina akcionara izvesti o poslovanju tokom 2006. godine. Finansijski izvestaji za proteklu godinu ukazuju da je Preduzece poslovalo sa gubitkom. Uz razne primedbe koje ce biti prikazane u 6. tacki dnevnog reda usvojen je finansijski izvestaj za 2006. godinu sa 24.835 glasova za i 29 glasova protiv u skladu sa cim je doneta i sledeca:

 

O  D  L  U K A

 

Usvaja se finansijski izvestaj  za 2006. godinu sa misljenjem ovlascenog revizora.

 

5. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilac: Valter Bianco.

Program razvoja DEDINJA AD ce prolaziti kroz dve faze od kojih prva faza podrazumeva jacanje i razvoj komercijalnog sektora dok se druga faza odnosi na osvajanje novih delova trzista. Preduzece zavisi od temelja ali se sastoji od mnogo spratova. Mora se dati prioritet trzistu kroz poboljsanje kvaliteta usluga sto podrazumeva angazovanje svih zaposlenih radnika. Neophodno je nov nacin razmisljanja  poboljsati sa modernijom opremom, s tim da se postignuti dogovori, verifikovani ugovorima, menjaju u klauzulama koje se odnose na formiranje cena po satu a ne po kvadratnom metru, kao sto je to do sada bila praksa. Mora se dati prioritet u razvoju same uprave Preduzeca (preduzetnistvo) kao i cinjenice da odnos sa sindikatima mora biti korektan. U drugoj fazi poslovanja, treba dati sve od sebe bez obzira na sektor u kom se radi. Svoj doprinos G. Valter Bianco daje u obliku optimizma da cemo postici uspeh bez obzira na sve, sto je samo pitanje vremena.

Usvaja se program rada Drustva za 2007. godinu sa 28.849 glasova za i 15 glasova protiv.

 

6. tacka Dnevnog reda

 

Pitanja upucena od strane radnika:

 

1. Dobrila Grcic: Da li ce biti socijalnog programa?

 

Odgovara Valter Bianco:

To ne moze da se desi jer mi nemamo u preduzecu visak radne snage. U nekim slucajevima naplacujemo od klijenata manje nego sto dajemo plate.

 

2. Trninic Milka: Sa kojim pravom se smanjio broj akcija u odnosu na upisani broj?


Odgovara Djordje Vukotic:

Za to je odgovorna Agencija za privatizaciju koja je u skladu sa Zakonom redukovala broj akcija na primeru svakog upisanog akcionara. Jednostavno su to zakonska resenja koje donose Drzavni organi a ne preduzece.

 

3. Stefanovic Miroslava: Ako se znalo da firma posluje sa gubitkom zasto ste je kupili, zasto  nije pod stecajem? Vi ste nas ostetili i sve nam uzeli!

 

Odgovara Valter Bianco:

To je nasa praksa da kupujemo firme koje imaju losu finansijsku situaciju. Do sada je ulozeno u takve firme vise od 4 miliona eura i jos ce se ulagati sto se odnosi i na firme u Hrvatskoj, Srbiji i Poljskoj. Ja Vam stojim na raspolaganju za razgovore samo Vas molim bez daljih uvreda.

 

4. Todorovic Radmila: Odakle su gubici?


Odgovara Valter Bianco:

Nakon pregleda svih Ugovora sa Korisnicima usluga primetio sam da se naplata vrsi po satu dok se u Italiji sve radi po metru kvadratnom. Tu se stvarao prostor za natalozeni gubitak. Upravo se radi na tome da se to promeni o cemu je vec bilo reci.

 

5. Kostic Ilinka: Kada ce se doci na nulu?

 

Odgovara Valter Bianco:

Po mojoj proceni za dve godine.

 

6.  Zorica Janjic: Da li se moze ocekivati povecanje zarada i toplog obroka?


Odgovara Valter Bianco:

Trenutno ne, zbog gubitka.

 

7. Tiric Spomenka: Da li mi penzioneri ostajemo Vama na teretu i da li Dedinje moze da se proda nekom drugom kao sto je prodato Vama?

 

Ogovara Valter Bianco:

Ostajete naravno a sto se tice prodaje nema problema.

 

8. Ljiljana Krstulovic: Prethodna postavka rukovodstva je donela gubitak a i dalje je prisutna. Zasto to ne promenite?

 

Odgovara Valter Bianco:

Nerealno je da se odmah sve ispravi. Sve u svoje vreme.

 

9. Miljka Borota je istupila ispred svih akcionara i zatrazila sastanak sa Generalnim direktorom u prostorijama DEDINJA kako bi kao predstavnik akcionara DEDINJA AD o ovakvim i slicnim pitanjima moglo na miru da se razgovara i kako bi se postigli pozitivni odgovori i bolja saradnja.

 

Odgovara Popovic Predrag:

Prihvatam Vas predlog uz molbu da se javite tokom sledece nedelje kako bi ugovorili sastanak.

 

Milica Dobric, Predsednik 1. sednice Skupstine akcionara, zakljucila je sednicu u 12 casova i 20 minuta.

 

 

                ZAPISNIK VODILA                                                                             PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

 

 

 

 

                Markovic Dragana                                                                                              Dobric Milica