**************************************************************************

 

VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA        

 

**************************************************************************

 

Na osnovu clana 281. st. .4, 5. i 6. Zakona o privrednim drustvima, cl. 63 do 65. Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i cl. 6. i 7. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanju o posedovanju akcija s pravom glasa

 

DEDINJE A.D. BEOGRAD

Beograd, Koste Glavinica br. 2

 

Objavljuje

 

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU

 

SAZIVANJE VANREDNE SKUPSTINE AKCIONARA DEDINJE A.D.

 

“Dedinje” AD Beograd, Koste Glavinica br.2

 

Za 2009. godinu.

 

Upravni odbor Dedinja A.D. je na sednici odrzanoj 04. 02. 2009. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupstine drustva.

 

Vanredna sednica Skupstine Dedinja odrzace se dana 25. 02. 2009. godine sa  pocetkom u 10 casova u prostorijama DEDINJA AD, Koste Glavinica br. 2 Beograd.

 

Upravni odbor Preduzeca predlaze Skupstini da usvoji sledeci:

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sednice Skupstine drustva.

2. Izmena Osnivackog akta.

3. Razno.

 

Najlepse molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupstine.

 

                                                                                                             PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

 

 

 

 

                                                                                                              ZORA STOILJKOVIC

 

 

***********************************************************************************

 

Br.   334 od 25.02.2009.

Z  A  P  I  S  N  I  K

SA VANREDNE  SEDNICE  SKUPSTINE AKCIONARA

DEDINJE AD BEOGRAD

 

 

Odrzana dana 25. 02. 2009. godine, u Prostorijama Dedinja AD, ul. Koste Glavinica br. 2 u Beogradu, sa pocetkom u 10 casova, sa predlogom sledeceg:

 

D N E V N O G   R E D A

 

 

 

· Otvaranje sednice Skupstine Akcionara

· Izmena Osnivackog akta.

· Razno

 

Prisutni:

 

1. Valter Bianco

2. Andrea Marusic

3. Zora Stojiljkovic

4. Bogdan Mamuzic

5. Nikola Nikolic

6. Milica Dobric

 

 

Sednica je odrzana na srpskom i italijanskom jeziku. Prevod je  obezbedila Milica Dobric, prevodilac i asistent Gen. Direktora.

 

1. tacka Dnevnog reda

 

Nikola Nikolic, Direktor sektora za pravne i kadrovske poslove, je otvorio sednicu. Prisutnima je izneo predlog dnevnog reda na glasanje koji je jednoglasno usvojen. Imenovana je Andrea Marusic za predsednika Vanredne skupstine Akcionara.

 

2. Tacka Dnevnog reda

 

Izvestilac Nikola Nikolic: Novim Zakonom o javnim nabavkama je predvidjeno obavezno dostavljanje Osnivackog akta Drustva. Kako u sadasnjem Osnivackom aktu postoji samo delatnost odrzavanja higijene i cistoce a Privredno Drustvo se bavi i drugim pomocnim poslovima: fizickim, kurirskim, administrativnim, ugostiteljskim kao i fizicko - tehnickim obezbedjenjem objekata, potrebno je i gore navedene pomocne poslove navesti u Osnivackom aktu zato sto se u tenderima traze i pomenuti poslovi a oni treba da budu naglaseni u Osnivackom aktu davaoca usluge. S toga, predlaze da se izvrsi izmena i dopuna Osnivackog akta navedenim pomocnim poslovima. Predlog je dat na glasanje i nakon krace diskusije je jednoglasno usvojen. S tim u vezi Skupstina akcionara donosi sledecu:

 

O D L U K U

 

 

Usvajaju se izmene i dopune Osnivackog akta Dedinje AD Beograd; br. 424/2 od 14. 03. 2007. godine.

 

Tekst Osnivackog akta predstavlja prilog ove Odluke i njen sastavni deo.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tacka Dnevnog reda

 

Pod tackom razno nije bilo diskusije.

 

Andrea Marusic, Predsednik Vanredne Skupstine akcionara zakljucila je sednicu u 10 casova i 45 minuta.

 

 

 

                        Zapisnik vodila:                                                           PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

 

 

 

 

 

 

                       MILICA DOBRIC                                                                            ANDREA MARUSIC

 

 

 

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim drustvima (Sl. Glasnik RS 125/2004), Skupstina drustva na sednici odrzanoj dana 25. 02. 2009. godine, donosi sledece:

 

IZMENE I DOPUNE OSNIVACKOG AKTA AKCIONARSKOG DRUSTVA DEDINJE AD BEOGRAD

 

Clan 1.

 

Menja se clan 6. Osnivackog akta akcionarskog drustva Dedinje A.D. Beograd br. 424/2 od 14. 03. 2007. godine, tako da glasi:

 

DELATNOST DRUSTVA

Clan 6.

 

Pretezna delatnost DRUSTVA je:

74700 - CISCENJE OBJEKATA

 

DRUSTVO pored pretezne delatnosti obavlja i sve druge delatnosti u skladu sa Zakonom, a narocito:

 

74500 - Delatnost biroa za zaposljavanje

74600 - Delatnost trazenja izgubljenih lica i zastite

74830 - Sekretarske i prevodilacke aktivnosti

 

Drustvo ce u okviru svog redovnog poslovanja obavljati i pomocno - ugostiteljske poslove, pripremanje kafe i toplih napitaka, konobarske, sankerske i kuvarske poslove, administrativne i pomocno - administrativne poslove, fizicke poslove, kurirske poslove i poslove kurira - vozaca, fizicko - tehnicko obezbedjenje objekata.

 

DRUSTVO obavlja i poslove spoljno - trgovinskog prometa i pruza usluge u spoljno - trgovinskom prometu.

 

Clan 2.

 

Svi ostali clanovi Osnivackog akta ostaju nepromenjeni.

 

Clan 3.

 

Ove Izmene i dopune Osnivackog akta Drustva stupaju na snagu danom donosenja. Ovlascuje se Nikola Nikolic, Sekretar Drustva, iz Beograda, Ul. 8. Marta, br. 11; Br. L.K. J119301 MUP Beograd, da u ime Skupstine drustva pristupi Sudu radi overe ovog Osnivackog akta.

 

Clan 4.

 

Ove Izmene i dopune Osnivackog akta Drustva su sacinjene u sedam istovetnih primerka od kojih cetiri za Drustvo a tri za nadlezne drzavne organe.

 

                                                                                                                                          OVLASCENO LICE

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           NIKOLA NIKOLIC