**************************************************************************

 

TRECE ZASEDANJE SKUPSTINE AKCIONARA - 2. SEDNICA

 

**************************************************************************

 

Na osnovu clana 281. st. 4. 5. i 6. Zakona o privrednim drustvima, clana 63. do 65. Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i clana 6. i 7. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanju o posedovanju akcija s pravom glasa

 

DEDINJE AD BEOGRAD

Koste Glavinica br.2

 

Objavljuje

 

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU

 

- SAZIVANJE SKUPSTINE AKCIONARA DEDINJE AD –

 

Za drugu sednicu redovne Skupstine Drustva Dedinje AD Beograd za 2008. godinu

 

Upravni odbor Dedinja AD je na telefonskoj sednici odrzanoj 28. 05. 2008. godine, doneo Odluku o sazivanju 2/08 redovne sednice Skupstine drustva.

 

Nova redovna sednica Skupstine Dedinje odrzace se dana 30. 06. 2008. godine sa pocetkom u 16 casova u Dvorani Doma Sindikata, Decanska br. 14, Beograd, sala br. 4

 

Upravni odbor Preduzeca predlaze Skupstini da usvoji sledeci

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Otvaranje sednice Skupstine Drustva

2. Izbor zapisnicara i dva brojaca glasova

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

4. Usvajanje finansijskog izvestaja Drustva za 2007. godinu i izvestaja ovlascenog revizora

5. Odluka o pokricu gubitka

6. Potvrdjivanje izbora ovlascenog revizora i naknade za revizora

7. Odluka o razresavanju starih i imenovanju novih clanova Upravnog odbora

8. Odluka o povecanju osnovnog kapitala Drustva, na osnovu obaveznog ulaganja

9. Razno

 

Najlepse molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupstine.

                                                                                                                         Za Niger Ficarelli-ja

            

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

Br. 1104 od 30.06.2008.

Z  A  P  I  S  N  I  K

SA DRUGE SEDNICE  SKUPSTINE DRUSTVA

DEDINJE AD BEOGRAD

 

 

Odrzana dana 30. juna u Dvorani Doma Sindikata, ulica Decanska br. 14 u Beogradu, sa pocetkom u 16 casova, sa predlogom sledeceg:

 

D N E V N O G   R E D A

 

 

 

· Otvaranje sednice Skupstine Drustva

· Izbor zapisnicara i dva brojaca glasova

· Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

· Usvajanje finansijskog izvestaja Drustva za 2007. godinu i izvestaja ovlascenog revizora

· Odluka o pokricu gubitka

· Potvrdjivanje izbora ovlascenog revizora i naknade za revizora

· Odluka o razresavanju starih i imenovanju novih clanova Upravnog odbora

· Odluka o povecanju osnovnog kapitala Drustva na osnovu obaveznog ulaganja

· Razno

 

Prisutni:

 

1. Valter Bianco

2. Zora Stojiljkovic

3. Nikola Nikolic

4. Milica Dobric

 

i 5 akcionara sa besplatnim akcijama.

 

1. Jezdovic Dragisa - 10

2. Nikolic Nikola – 10

3. Stajkic Jovanka - 9

4. Lukic Svetlana - 8

5. Markovic Dragana - 2

 

Sednica je odrzana na srpskom i italijanskom jeziku. Prevod je  obezbedila Milica Dobric, prevodilac i asistent Gen. Direktora.

 

1. tacka Dnevnog reda

 

Nikola Nikolic, Direktor sektora za pravne i kadrovske poslove, je otvorio sednicu. Prisutnima je izneo predlog dnevnog reda na glasanje koji je jednoglasno usvojen. Imenovan je Nikola Nikolic za predsednika Druge skupstine Akcionara.

 

2. tacka Dnevnog reda

 

Za brojace glasova izabrani su Svetlana Lukic i Jovanka Stajkic, a za zapisnicara Dragana Markovic.

 

3. tacka Dnevnog reda


Predsednik Skupstine akcionara je obrazlozio zapisnik sa Prve redovne Skupstine. Zapisnik i donesene Odluke su verifikovane jednoglasno sa 24.476 glasova za.


4. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilac: Nikolic Nikola. Neophodno je da se Skupstina akcionara izvesti o poslovanju tokom 2007. godine. Finansijski izvestaji za proteklu godinu ukazuju da je Preduzece poslovalo sa gubitkom. Nakon razmatranja usvojen je finansijski izvestaj za 2007. godinu jednoglasno sa 24.476 glasova za. U skladu sa cim je doneta i sledeca:

 

O D L U K A

 

Usvaja se finansijski izvestaj  za 2007.  godinu sa misljenjem ovlascenog revizora.

 

BILANS USPEHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilac: Generalni Direktor Valter Bianco obrazlozio je gubitak Drustva time sto u prvoj godini a na osnovu Ugovora o kupoprodaji drustvenog kapitala putem javne aukcije, nije mogao vrsiti racionalizaciju radnih mesta, narocito u administraciji. Realno povecanje cena usluga, nije bilo moguce ostvariti kod Korisnika usluga, a obaveza za isplatu minimalne zarade bila je veca od povecanja cena usluga sto je takodje doprinelo gubitku Drustva. Naglasio je i da dosadasnji rad po osnovu naplacenog i ostvarenog fonda sati, a ne po metru kvadratnom, takodje  doprinosi nemogucnosti pozitivnog poslovanja. Uz sve ovo, Drustvo nije moglo konkurentno da ucestvuje na javnim tenderima kako bi dobili novi posao, jer se u mnogima od njih kao elementarni uslov postavljao zahtev za pozitivnim poslovanjem u prethodne tri godine.

Predlozio je da se gubitak pokrije iz kapitala Drustva. Predlog je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen te u skladu sa tim   Skupstina akcionara donosi sledecu :

 

O D L U K U 


Iskazani gubitak Akcionarskog drustva za 2007. godinu u iznosu od 20.153.834,74 dinara pokriti iz kapitala Drustva.

 

6. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilalac: Svetlana Lukic, Asistent komercijalnog Direktora. DEDINJE AD po velicini spada u srednje pravno lice i po Zakonu o racunovodstvu i reviziji ima obavezu da obavi reviziju finansijskog izvestaja za 2007. godinu od strane ovlascenog revizora. Reviziju finansijskih izvestaja za 2007 godinu, izvrsila je revizorska kuca CONFIDA FINODIT - Preduzece za reviziju DOO, Beograd Imotska br. 1. Naknada za revizora utvrdjena je ugovorom br. 12/109 u iznosu od 272.290,00 dinara. Dosadasnji rad ovlascene revizorske kuce bio je strucan i korektan te s toga predlaze da Skupstina akcionara potvrdi izbor ovlascenog revizora i naknadu. Predlog je dat na glasanje. Predlog je usvojen sa 24.476 glasova za, te Skupstina akcionara donosi sledecu :

 

O D L U K U

 

Potvrdjuje se izbor ovlascenog revizora CONFIDA FINODIT - Preduzece za reviziju DOO, Beograd Imotska br. 1 kao i iznos naknade u visini od 272.290,00 dinara za obavljanje revizorskog izvestaja za potrebe DEDINJA AD.

 

7. tacka Dnevnog reda

 

Predsednik Skupstine akcionara Nikolic Nikola je izneo predlog novog sastava Upravnog odbora koji je jednoglasno usvojen sa 24.476 glasova za. U skladu sa tim Skupstina akcionara donosi sledecu:

 

O D L U K U

 

Niger Ficarelli i Popovic Predrag se razresavaju duznosti clanstva u Upravnom odboru.

 

Kao clanovi Upravnog odbora imenuju se:

 

· Zora Stojiljkovc         

· Pierluidji Rinaldini      

· Valter Bianco              

· Alberto Ferri               

· Bogdan Mamuzic        

 

Utvrdjuje se mesecna naknada za predsednika Upravnog odbora u visini od 200 u dinarskoj protivvrednosti kao i za clanove Upravnog odbora u visini od 100 u dinarskoj protivrednosti, na dan isplate koja ce se vrsiti mesecno pocev od 01. 08. 2008. godine.

 

8. tacka Dnevnog reda

 

Izvestilac: Generalni Direktor Valter Bianco. Na osnovu Ugovora o kupoprodaji drustvenog kapitala putem javne aukcije COOPCERVICE kao vecinski akcionar imao je obavezu da ulozi u osnovna sredstva iznos od 6.675.200,00 dinara. Tokom 2007. i pocetkom 2008. godine, vecinski akcionar izvrsio je ulaganje u osnovna sredstva i to tako sto je uplatio na tekuci racun DEDINJA AD iznos od 84.484,87, sto u dinarskoj protivvrednosti predstavlja iznos od 6.837.031,04 dinara. Na taj nacin ispunio je svoju  investicionu obavezu u skladu sa tackom 5.2.1 i tackom 5.2.3 navedenog Ugovora, zasta je dobio i obavestenje o ispunjenju  investicione obaveze od strane Agencije za privatizaciju RS dana 22. 05. 2008. godine. Na osnovu svega iznetog Valter Bianco predlaze da se donese Odluka o povecanju kapitala DEDINJA AD. Predlog je dat na glasanje i nakon jednoglasnog izjasnjavanja Skupstina Akcionara donosi sledecu:

 

O D L U K U


O povecanju kapitala  DEDINJA AD u iznosu od 6.837.031,04 dinara. Povecanje osnovnog kapitala vrsice se dokapitalizacijom.

 

Generalni direktor Valter Bianko. Kako je Agencija za privatizaciju 09. 01. 2008. godine izvrsila placanje po osnovu Ugovora o namirenju potrazivanja prema Fondu za finansiranje i izgradnju stanova solidarnosti, te je nasa obaveza od 8.504.012,97 dinara prema Fondu izmirena.

Kako je navedena obaveza proknjizena u grupi 41, kao ostale dugorocne obaveze koje se mogu konvertovati u kapital predlaze da se donese Odluka o uvecanju kapitala za taj iznos. Izneti predlog je dat na glasanje i usvojen je sa 24.276 glasova za, te Skupstina akcionara donosi sledecu

 

O D L U K U


O povecanju kapitala u novcu u iznosu od 8.504.012,97 dinara. Povecanje osnovnog kapitala vrsice se dokapitalizacijom.

 

9. tacka Dnevnog reda

 

Pod tackom razno nije bilo diskusije.

 

 

Nikolic Nikolic, Predsednik druge sednice Skupstine akcionara, zakljucio je sednicu u 17 casova i 10 minuta.

 

 

 

          Zapisnik vodila                                                                         PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

 

     

 

 

        Markovic Dragana                                                                                           Nikolic Nikola

 

 

Poslovni prihodi:

207.527.391,49

Finansijski prihodi:

49.010,97

Ostali prihodi:

257.165,53

UKUPAN PRIHOD

207.833.567,99

UKUPNI RASHODI

227.987.402,73

GUBITAK

20.153.834,74