Na osnovu clana 186. Zakona o privrednim drustvima («Sluzbeni glasnik» Republike Srbije br. 125/04) i clana 17. Osnivackog akta DEDINJE a.d. Beograd (u daljem tekstu: Drustvo), kao otvorenog akcionarskog drustva, dana 13. 03. 2007. godine, Skupstina akcionara Drustva donosi sledeci:

 

S T A T U T

Dedinje a.d. Beograd

 

PREDMET STATUTA - Clan 1.

 

Ovim statutom, u skladu sa zakonom i Osnivackim aktom, uredjuju se pitanja od znacaja za rad Drustva koja nisu regulisana osnivackim aktom, a posebno:

· pravna forma i odgovornost Drustva;

· organizacija Drustva;

· izbor, opoziv i delokrug organa Drustva;

· zastupanje i nacin potpisivanja firme Drustva;

· zaposleni Drustva;

· poslovna tajna;

· obavestavanje kontrolnih organa;

· zastita zivotne sredine;

· statusne promene i prestanak Drustva;

· postupak izmene Statuta, kao i druga pitanja predvidjena zakonom i Osnivackim aktom Drustva.

 

PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST DRUSTVA - Clan 2.

 

DRUSTVO posluje kao otvoreno akcionarsko drustvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trecim licima DRUSTVO odgovara celokupnom svojom imovinom.

DRUSTVO je pravno lice i u pravnom prometu sa trecim licima ima sva ovlascenja koja mu pripadaju po Ustavu i zakonu.

DRUSTVO ima pravo da zakljucuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

 

PECAT I STAMBILJ DRUSTVA - Clan 3.

 

DRUSTVO ima svoj pecat i stambilj.

Pecat je okruglog oblika i sadrzi tekst punog poslovnog imena DRUSTVA. Pecat se stavlja na odluku ili akt DRUSTVA posle potpisa od strane ovlascenog lica.

Stambilj DRUSTVA je pravougaonog oblika i sadrzi skraceno poslovno ime DRUSTVA kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavodjenja odluke, odnosno, akta u delovodni protokol.

Pecatom i stambiljem DRUSTVA moze rukovati samo lice koje je, u okviru delokruga poslova na koje je rasporedjeno, zaduzeno za rukovanje, upotrebu i cuvanje pecata i stambilja.

Upravni odbor moze da donese odluku o promeni oblika, sadrzine i velicine pecata i stambilja kao i da odredi nacin koriscenja, cuvanja i unistavanja istih.

 

ORGANIZACIJA - Clan 4.

 

Upravni odbor donosi akt o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Drustvu, kojim utvrdjuje sektore, i odeljenja u okviru Drustva ili druge organizacione delove Drustva u cilju efikansog obavljanja delatnosti Drustva, kao i poslove i broj izvrsilaca u pojedinim organizacionim delovima.

 

OSNIVANJE PREDUZECA  - Clan 5.

 

DRUSTVO moze ulagati svoja sredstva u druga preduzeca /domaca i strana/ kao i samostalno osnivati sopstvena preduzeca /domaca ili strana/, odnosno, poslovati po sistemu holdinga i pod uslovima propisanim zakonom.

Upravni odbor odlucuje o ulaganju sredstava u druge privredne subjekte, kao i o osnivanju sopstvenih preduzeca.

 

OSNIVANJE OGRANAKA - Clan 6.

 

DRUSTVO moze formirati ogranke kao organizacione delove DRUSTVA koji nemaju svojstvo pravnog lica.

Ogranci ne mogu samostalno da istupaju u prometu sa trecim licima.

Ogranci istupaju u pravnom prometu pod poslovnim imenom DRUSTVA i za obaveze ogranaka odgovara DRUSTVO.

O formiranju ogranaka odlucuje Upravni odbor.

 

ORGANI DRUSTVA - Clan 7.

 

Organi DRUSTVA su:

· Skupstina akcionara

· Upravni odbor

· Izvrsni odbor

· Sekretar

Nadleznosti organa DRUSTVA uredjene su Osnivackim aktom.

 

 

I   SKUPSTINA

 

SEDNICE SKUPSTINE - Clan 7.

 

Sednice Skupstine se odrzavaju po potrebi, a najmanje jednom godisnje radi usvajanja godisnjeg finansijskog izvestaja i izvestaja o poslovanju DRUSTVA.

Sednica skupstine se obavezno saziva i kada je potrebno da se zastite interesi drustva, a narocito:

1. kada finansijski izvestaj pokazuje da obaveze drustva prelaze 30% vrednosti imovine drustva;

2. kada se moze ocekivati da drustvo nece imati dovoljno likvidnih sredstava za pokrice svojih obaveza koje dospevaju u narednih 12 meseci.

Sednice Skupstine saziva Upravni odbor u skladu sa zakonom.

Sednica Skupstine se saziva najmanje 30 dana i najvise 60 dana pre odrzavanja, u slucaju godisnje skupstine, i ne manje od 15 dana ni vise od 30 dana pre dana odrzavanja, u slucaju vanredne skupstine.

Poziv akcionarima za sednicu Skupstine se objavljuje na internet stranici drustva tokom vremena iz prethodnog stava ovog clana, kao i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tirazu od najmanje 100.000 primeraka. Akcionarima se dostava materijala za sednicu Skupstine vrsi objavljivanjem na Internet strani Drustva tokom vremena iz st.2. ovog clana.

 

DAN UTVRDJIVANJA LISTE AKCIONARA - Clan 8.

 

Dan za utvrdjivanje liste akcionara koji imaju pravo glasa na Skupstini odredjuje Upravni odbor, i taj dan ne moze biti raniji od 60 dana ni kasniji od 10 dana pre odrzavanja Skupstine Drustva.

 

KVORUM - Clan 9.

 

Kvorum za odrzavanje Skupstine cine akcionari ili njihovi punomocnici koji imaju vise od polovine ukupnog broja akcija s pravom glasa.

 

ZASTUPANJE NA SKUPSTINI - Clan 10.

 

Akcionara moze u Skupstini zastupati ovlasceno lice koje za to poseduje uredno izdato pismeno punomocje u skladu sa zakonom.

Clanovi uprave ne mogu zastupati  akcionare u Skupstini.

 

PREDSEDNIK SKUPSTINE - Clan 11.

 

Sednicom Skupstine akcionara predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Skupstine.

Predsednik Skupstine bira se na pocetku sednice Skupstine vecinom glasova akcionara ili njihovih punomocnika prisutnih na sednici, na mandatni period od 4 (cetiri) godine.

Predsednik Skupstine imenuje zapisnicara i dva akcionara ili dva druga lica prisutna na sednici Skupstine koja broje glasove i overavaju zapisnik.

 

NACIN GLASANJA I DONOSENJE ODLUKA - Clan 12.

 

Glasanje na sednicama Skupstine vrsi se javno dizanjem ruke, osim u slucajevima u kojima je zakonom propisano tajno glasanje.

Odluke se donose prostom vecinom prisutnog broja akcionara, sem u slucajevima kada je kvalifikovana vecina predvidjena osnivackim aktom i kada to nije u suprotnosti sa zakonom.

 

STUPANJE NA SNAGU ODLUKA - Clan 12.

 

Odluka Skupstine stupa na snagu danom donosenja, osim u sledecim slucajevima:

1. ako u odluci nije odredjen neki drugi datum;

2. kada Zakon izricito ureduje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slucaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

 

ZAPISNIK SEDNICE SKUPSTINE - Clan 13.

 

O radu Skupstine vodi se zapisnik u koji se obavezno unose odluke Skupstine.

Nacin vodjenja zapisnika i obavezni elementi preciziraju se Poslovnikom o radu Skupstine.

 

 

II   UPRAVNI ODBOR

 

SEDNICE UO I KVORUM - Clan 14.

 

Upravni odbor Drustva odrzava najmanje cetiri redovne sednice godisnje, a moze odrzavati i vanredne sednice.

Za odrzavanje sednice upravnog odbora potrebno je prisustvo vise od polovine clanova upravnog odbora.

 

NACIN SAZIVANJA SEDNICA UO - Clan 15.

 

Sednice UO saziva Predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev 1/3 clanova UO.

Pisani poziv za sednicu UO se dostavlja svim clanovima UO najkasnije 8 dana pre datuma odrzavanja sednice.

Poziv za sednicu UO moze biti dostavljen i u kracem roku, ako se sednica saziva u cilju zastite interesa drustva, s tim sto poziv mora da sadrzi razloge hitnog sazivanja sednice.

 

KONFERENCIJSKE SEDNICE I ODLUCIVANJE VAN SEDNICE - Clan 16.

 

Upravni odbor se moze odrzati koriscenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja ucestvuju na sednici mogu da slusaju i razgovaraju medjusobno.

Clan Upravnog odbora moze glasati i pisanim putem i to faxom ili elektronskom postom, s tim sto se odluka prosledjuje DRUSTVU u originalu.

Odluke Upravnog odbora se mogu donositi i van sednice ukoliko je potpisu svi clanovi Upravnog odbora.

 

STUPANJE NA SNAGU ODLUKA - Clan 17.

 

Odluka UO stupa na snagu danom donosenja, osim u sledecim slucajevima:

1. ako u odluci nije odredjen neki drugi datum;

2. kada Zakon izricito ureduje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slucaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

 

 

III   IZVRSNI ODBOR DIREKTORA –IO

 

SASTAV IO - Clan 18.

 

Izvrsni odbor bira se iz reda lica koji su clanovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim sto manje od polovine clanova Upravnog odbora moze istovremeno da budu clanovi Izvrsnog odbora.

 

SEDNICE IO - Clan 19.

 

Sednicama Izvrsnog odbora saziva i njima predsedava Predsednik Izvrsnog odbora.

Izvrsni odbor Drustva odrzava najmanje jednu sednicu mesecno, a moze odrzavati i vanredne sednice.

 

POSEBNE FUNKCIJE CLANOVA IO - Clan 20.

 

Clanovi Izvrsnog odbora mogu imati posebne funkcije, ovlascenja i duznosti, s tim sto iste utvrdjuje Upravni odbor svojom odlukom.

 

SEKRETAR DRUSTVA - Clan 21.

 

Sekretara Drustva bira Upravni odbor na period od 3 godine.

Sekretar Drustva je odgovoran za vodjenje knjiga akcionara i drugih poslovnih knjiga Drustva, za pripremu sednica i vodjenje zapisnika skupstine akcionara i sednica upravnog odbora, izvrsnog odbora Drustva i cuvanje dokumenata utvrdjenih zakonom, osim finansijskih izvestaja.

Sekretar Drustva odgovoran je za organizovanje rada i pracenje izvrsavanja odluka skupstine akcionara i upravnog odbora Drustva.

Zarada i druga prava Sekretara uredjuju se Ugovorom izmedju Upravnog odbora i Sekretara.

 

KNJIGA ODLUKA DRUSTVA - Clan 22.

 

Sve akte i odluke koje donose organi drustva, ukljucujuci i zapisnike sa sednica, u skladu sa ovim zakonom, drustvo zavodi u knjigu odluka drustva.

Na zavedenim aktima, odlukama i zapisnicima, oznacava se delovodni broj pod kojim je isti upisan u knjigu odluka drustva, kao i datum upisa.

Sekretar Drustva je odgovoran za azurno vodjenje knjige odluka drustva.

Knjigu odluka drustvo cuva i vodi u sedistu drustva.

 

PRAVO NA INFORMISANOST - Clan 23.

 

Organi drustva su obavezni da Skupstini akcionara pruzaju informacije u vezi sa poslovanjem Drustva, finansijskom situacijom, raspodelom dobiti i drugim pitanjima od vaznosti za rad i upravljanje Drustva, u skladu sa zakonom.

 

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUSTVA - Clan 24.

 

Akcionar ima pravo na uvid u akta Drustva u skladu sa zakonom.

Radi ostvarivanja ovog prava, akcionar podnosi pisani zahtev Sekretaru Drustva, koji sadrzi: ime akcionara, odredjenje akata kojima zeli da pristupi i razlog za podnosenje zahteva.

Sekretar Drustva je duzan da podnosioca zahteva obavesti da li mu je zahtev odbijen ili odobren, u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva.

Sekretar moze odbiti zahtev ako ne postoji opravdani razlog ili akcionar zloupotrebljava ovo svoje pravo.

Sekretar omogucava uvid u akta drustva svakog prvog petka u mesecu u periodu od 12:00 do 14:00 casova, u sedistu Drustva.

 

POSLOVNA TAJNA - Clan 25.

 

Poslovnom tajnom smatraju se podaci koje je kao takve svojom odlukom utvrdio Generalni direktor.

Ovom odlukom utvrdjuje se nacin cuvanja i odgovornost lica za cuvanje poslovne tajne.

O odluci iz prethodnog stava obavestavaju se i zaposleni, koji su duzni sa istom upoznati se i iste se pridrzavati.

Duznost cuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa akcionara, prestanka mandata clana organa drustva odnosno prestanka radnog odnosa u DRUSTVU.

 

ZASTITA ZIVOTNE SREDINE - Clan 26.

 

Drustvo i zaposleni u Drustvu duzni su da se u obavljanju svoje delatnosti, odnosno poslova pridrzavaju zakona i drugih propisa o zastiti zivotne sredine.

 

ZAPOSLENI - Clan 27.

 

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Drustvu utvrduju se zakonom, ovim statutom, Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu.

Ugovor o radu sa zaposlenima u ime Drustva zakljucuje Generalni direktor.

Ugovor o radu sa Generalnim direktorom u ime Drustva zakljucuje predsednik Upravnog odbora a ako je Predsednik upravnog odbora istovremeno Generalni direktor, onda Predsednik Skupstine Drustva.

U svom radu zaposleni su duzni da se pridrzavaju zakonskih propisa, opstih akata Drustva i dobrih poslovnih obicaja.

Odgovornost zaposlenih za neizvrsenje, nesavesno, neeticko ili neprofesionalno izvrsenje radnih obaveza utvrduje se po posebnom postupku od strane Generalnog direktora.

 

OPSTA AKTA DRUSTVA - Clan 28.

 

Opsti akti Drustva su: osnivacki akt, statut, pravilnici i druga akta kojima se na opsti nacin regulisu odredjena pitanja.

Druga opsta akta moraju da budu u skladu sa osnivackim aktom i statutom.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom direktno ce se primenjivati odredbe Zakona o privrednim drustvima.

 

IZMENE STATUTA Clan 29.

 

Inicijativu za izmenu, odnosno dopunu Statuta mogu podneti:

1. Akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Drustva,

2. Upravni odbor

Na osnovu inicijative za izmene i dopune Statuta, predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta utvrdjuje Upravni odbor Drustva.

Odluku o izmeni, odnosno dopuni Statuta donosi Skupstina akcionara Drustva.

 

STUPANJE NA SNAGU - Clan 30.

 

Ovaj Statut ima 30. clanova i stupa na snagu danom usvajanja.