**************************************************************************

 

PRVO ZASEDANJE SKUPSTINE AKCIONARA - KONSTITUTIVNA SEDNICA

 

**************************************************************************

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

SA OSNIVACKE SKUPSTINE

DEDINJE A.D. BEOGRAD

 

 

Odrzana dana 13. marta u Hali IV na Beogradskom sajmu, ul. Bulevar Vojvode Misica br. 14 u Beogradu, sa pocetkom u 10 casova , sa predlogom sledeceg:

 

D N E V N O G   R E D A

 

 

1. Izbor predsednika Skupstine „DEDINJE“ AD BEOGRAD

2. Izbor zapisnicara i dva brojaca glasova

3. Obavestenje akcionara o Ugovoru o kupoprodaji drustvenog kapitala metodom javne aukcije od strane COOPSERVICE S.Coop.P.A, Italija

4. Usvajanje odluke o promeni pravne forme

5. Usvajanje osnivackog akta drustva i imenovanje Upravnog odbora drustva

6. Usvajanje statuta drustva

7. Odluka o povecanju kapitala drustva u skladu sa obavezom investiranja iz Ugovora o prodaji drustvenog kapitala metodom javne aukcije

8. Razno

 

Prisutni:

 

1. Niger Ficarelli

2. Valter Bianco

3. Bogdan Mamuzic

4. Predrag Popovic

5. Pierluigi Rinaldini

6. Zora Stojiljkovic

7. adv. Andreja Marusic

8. adv. Djordje Vukotic i

 

oko 1500 zaposlenih sa besplatnim akcijama.

 

Sednica je odrzana na srpskom i na italijanskom jeziku. Prevod je obezbedila advokat i sudski tumac Andreja Marusic.

 

Zora Stojiljkovic je iznela predlog dnevnog reda na glasanje koji je jednoglasno usvojen.

 

1. tacka Dnevnog reda

 

Predlozeno je da prvom sednicom Skupstine AD Dedinje predsedava Zora Stojiljkovic . Predlog je dat na glasanje I nakon krace diskusije je usvojen vecinom glasova.

 

2. tacka Dnevnog reda

 

Za brojace glasova izabrani su Bozinovic Slobodan i Zoran Antanaskovic  a za zapisnicara Dragana Markovic.

 

3. tacka Dnevnog reda

 

Predsednik Skupstine akcionara Zora Stojiljkovic dala je rec G. Pierluigi Rinaldiniju Predsedniku kompanije COOPSERVICE, koji je prisutne akcionare upoznao sa velicinom kompanije, brojem zaposlenih kao i planom i zeljom da i u Srbiji napravi slicnu kompaniju. To je jedan od razloga sto je i odlucio da kupi DEDINJE jer je u njemu video mogucnost napretka i razvoja u oblasti pruzanja usluga odrzavanja higijene i cistoce.

Bio je prijatno iznenadjen brojem akcionara koji su prisustvovali osnivackoj Skupstini.

 

4. tacka Dnevnog reda

 

Zora Stojiljkovic je iznela predlog o promeni pravne forme preduzeca tako da se Drustveno preduzece DEDINJE menja u Akcionarsko Drustvo kao posledica privatizacije u oblasti aukcije. Odluka je usvojena.

 

5. tacka Dnevnog reda

 

Predsednik Skupstine akcionara je iznela osnivacki akt Akcinarskog Drustva koji je usvojen vecinom glasova. Upravni odbor drustva cine:

 

1. PREDSEDNIK - Niger Ficarelli

2. CLAN - Valter Bianco

3. ZAMENIK PREDSEDNIKA - Zora Stojiljkovic

4. CLAN - Bogdan Mamuzic

5. CLAN - Predrag Popovic

 

6. tacka Dnevnog reda

 

Predsednik Skupstine akcionara je iznela i procitala Statut Akcionarskog drustva koji je jednoglasno usvojen.

 

7. tacka Dnevnog reda

 

Odluka o povecanju kapitala u iznosu od 6.675.200,00 dinara jednoglasno je usvojena. Sredstva su namenjena za ulaganje u opremu Drustva.

 

8. tacka Dnevnog reda

 

U okviru ove tacke bilo je primedbi pojedinih akcionara o postupku privatizacije i ceni po kojoj je prodato Preduzece, kao I primedbi na dosadasnje poslovanje Preduzeca te je dat predlog da se akcionari organizuju i izaberu predstavnika te da sve svoje primedbe pismeno dostave Drustvu.

 

 

                    Zapisnik vodila:                                                                                PREDSEDNIK SKUPSTINE

 

 

 

 

                 

**************************************************

 

 

DEDINJE AD BEOGRAD

Koste Glavinica 2

B e o g r a d

 

 

Na osnovu Zakona o privrednim drustvima i Ugovora o kupoprodaji drustvenog kapitala putem javne aukcije od 30. Januara 2007. godine, Skupstina DEDINJE A.D. Beograd na prvoj sednici dana 13. 03. 2007. godine donosi:

 

 

ODLUKU O PROMENI OBLIKA ORGANIZOVANJA

 

 

Clan 1.

 

Menja se oblik organizovanja DUP “DEDINJE” Beograd iz drustvenog preduzeca u akcionarsko drustvo.

 

Izmene koje su posledica ove promene vrse se izmenama i dopunama osnivackog akta.

 

Clan 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

 

 

                                                                                                                               PREDSEDNIK SKUPSTINE

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

DEDINJE AD BEOGRAD

Koste Glavinica 2

B e o g r a d

 

 

Na osnovu Zakona o privrednim drustvima i Ugovora o kupoprodaji drustvenog kapitala putem javne aukcije od 30. Januara 2007. godine, Skupstina DEDINJE A.D. Beograd na prvoj sednici dana 13. 03. 2007. godine donosi:

 

 

ODLUKU O USVAJANJU OSNIVACKOG AKTA

 

 

Clan 1.

 

Usvaja se Osnivacki akt “Dedinje” A.D. Beograd u skladu sa predlogom Osnivackog akta koji je akcionarima bio dostavljen uz poziv na ovu skupstinu.

 

Tekst Osnivackog akta predstavlja prilog ove Odluke i njen sastavni deo.

 

Clan 2.

 

Ovlascuje se Niger Ficcarelli, sa prebivalistem u Rubiera, via Manzoni br. 1, broj pasosa 841851U Republika Italija, da u ime Skupstine akcionara pristupi sudu radi overe Osnivackog akta.

 

Clan 3.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

 

 

                                                                                                                            PREDSEDNIK SKUPSTINE

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

DEDINJE AD BEOGRAD

Koste Glavinica 2

B e o g r a d

 

 

Na osnovu Zakona o privrednim drustvima, Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao i Ugovora o kupoprodaji drustvenog kapitala putem javne aukcije od 30. Januara 2007. godine, Skupstina DEDINJE A.D. Beograd na prvoj sednici dana 13. 03. 2007. godine donosi:

 

 

ODLUKU O POVECANJU KAPITALA U OPREMI

I NOVCU DEDINJE A.D. BEOGRAD

 

 

Clan 1.

 

“DEDINJE” A.D. Beograd (u daljem tekstu: Dedinje) vrsi povecanje osnovnog kapitala preduzeca, u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji drustvenog kapitala metodom javne aukcije od 30. 01. 2007. godine.

 

Povecanje osnovnog kapitala izvrsice se dokapitalizacijom u vrednosti od 6.675.200,00 dinara.

 

Clan 2.

 

U skladu sa izvrsenim povecanjem osnovnog kapitala iz clana 1. ove Odluke, preduzece DEDINJE emituje akcije II emisije, u ukupnoj nominalnoj vrednosti od 6.675.200,00 dinara.

 

Ovlascuje se Upravni odbor da utvrdi broj akcija koje ce vecinski akcionar preduzeca Dedinje, CoopService S.Coop. P.A. (u daljem tekstu: Coopservice), upisati u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji drustvenog kapitala metodom javne aukcije od 30. 01. 2007. godine, te po potrebi uskladiti broj akcija sa knjigovodstvenom vrednoscu postojecih akcija. Razlika izmedju knjigovodstvene i nominalne vrednosti predstavlja emisionu razliku u ceni koju kupac placa za svaku akciju izdatu u ovoj emisiji a da bi ista imala identicna prava kao sto imaju akcije izdate u prethodnoj emisiji.

 

Clan 3.

 

Za dokapitalizaciju koju vrsi u novcu, Coopservice ce izvrsiti uplatu na racun Drustva, odnosno za dokapitalizaciju koju vrsi u opremi, Coopservice ce za uneti ulog u Dedinje dostaviti izvestaj ovlascenog procenjivaca o proceni uloga u opremi.

 

Clan 4.

 

Dedinje ce za akcije iz emisije iz clana 2. ove Odluke, izdati potvrde.

 

Potvrda iz stava 1. ovog clana moze se izdati za jednu ili vise akcija.

 

Potvrdu iz stava 1. ovog clana Dedinje ce izdati u roku od 15 dana od dana uplate punog iznosa za akcije koje su upisane (kada je ulog u novcu), odnosno od dana unosenja uloga i dostavljanja izvestaja ovlascenog procenjivaca o proceni uloga u stvarima i pravima (kada je ulog u stvarima i pravima.

 

Clan 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

 

Ovlascuje se direktor Dedinja da sprovede upis dokapitalizacije u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

 

 

                                                                                                                                   PREDSEDNIK SKUPSTINE

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************