Na osnovu odredbi Zakona o privrednim drustvima (Sluzbeni glasnik RS 125/2004), Skupstina drustva na sednici odrzanoj dana 13.03.2007. godine donosi sledeci:

 

OSNIVACKI AKT AKCIONARSKOG DRUSTVA

DEDINJE A.D. BEOGRAD

 

OPSTE ODREDBE - Clan 1.

 

Ovim Aktom regulise se sledece:

· Osnivaci DRUSTVA

· Poslovno ime i sediste DRUSTVA

· Pravna forma i odgovornost DRUSTVA

· Delatnost DRUSTVA

· Upisani i uplaceni kapital i obezbedjivanje sredstava za rad

· Obaveze i odgovornosti osnivaca prema DRUSTVU

· Uslovi i nacin utvrdjivanja i rasporedjivanja dobiti i snosenje rizika

· Organi, zastupanje i odlucivanje u DRUSTVU

· Trajanje i prestanak DRUSTVA

 

AKCIONARI DRUSTVA - Clan 2.

 

U momentu usvajanja ovog Osnivackog akta, akcionari Drustva su:

1. Coopservice S.Coop.P.A., Via Bruno Buozzi, 2, 42025 Cavriago (RE), Italija, kao kupac koji je sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije zakljucio ugovor o kupoprodaji i po tom pravnom osnovu postao vlasnik 70% kapitala drustva, i

2. Akcionari Drustva koji su prilikom privatizacije kapitala podelom dobili 30% kapitala Drustva, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na osnovu spiska Agencije za privatizaciju Republike Srbije, koji predstavlja sastavni deo ovog Osnivackog akta i cini Prilog 1. ovom aktu.

 

POSLOVNO IME DRUSTVA - Clan 3.

 

Puno poslovno ime glasi:

“DEDINJE” a.d. Beograd, Koste Glavinica 2 (u daljem tekstu: DRUSTVO).

Skraceno poslovno ime glasi:

„DEDINJE“ a.d. Beograd.

 

SEDISTE DRUSTVA - Clan 4.

 

Sediste DRUSTVA je u Beogradu, Koste Glavinica br.2.

 

PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST DRUSTVA - Clan 5.

 

DRUSTVO posluje kao otvoreno akcionarsko drustvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trecim licima DRUSTVO odgovara celokupnom svojom imovinom.

DRUSTVO je pravno lice i u pravnom prometu sa trecim licima ima sva ovlascenja koja mu pripadaju po Ustavu i zakonu.

DRUSTVO ima pravo da zakljucuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

 

DELATNOST DRUSTVA - Clan 6.

 

Pretezna delatnost DRUSTVA je:

75700 CISCENJE OBJEKATA

DRUSTVO pored pretezne delatnosti obavlja i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom.

DRUSTVO obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa i pruza usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

 

OSNOVNI KAPITAL DRUSTVA - Clan 7.

 

Osnovni kapital DRUSTVA na dan 31.12.2003. iznosi 27.928.000,00 dinara.

DRUSTVO ima 34.910 izdatih i upisanih obicnih akcija PRVE SERIJE.

Nominalna vrednost svake obicne akcije iznosi 800,00 dinara.

Za svrhe upisa u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, osnovni kapital DRUSTVA bice izrazen u Eurima po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2003.

 

PREFERENCIJALNE AKCIJE BEZ PRAVA GLASA - Clan 8.

 

DRUSTVO moze da emituje preferencijalne akcije bez prava glasa, podeljene na broj klasa, iste nominalne vrednosti po klasi, sa pravima prilikom raspodele i/ili isplate dividendi, preferencijalnim pravima pri likvidaciji i ostalim pravima u skladu sa odlukama koje odobri Skupstina na predlog Upravnog odbora, a u skladu sa vazecim zakonima i propisima koji regulisu drustva sa otvorenim kapitalom i trziste hartija od vrednosti.

Ukupan broj emitovanih i upisanih preferencijalnih akcija ne moze preci 30% vrednosti ukupnog kapitala u bilo kom trenutku.

 

 

ODOBRENI A NEEMITOVANI KAPITAL I AKCIJE - Clan 9.

 

Pored svog upisanog i uplacenog kapitala, Drustvo ima pravo na odobreni ali neemitovani kapital i, shodno tome, odobrene ali neemitovane i neupisane obicne akcije sa pravom glasa i preferencijalne akcije bez prava glasa.

Skupstina akcionara moze preneti na Upravni odbor Drustva ovlascenje da odlucuje o broju, vremenu i drugim uslovima izdavanja odobrenih akcija.

 

PROMENE U OSNOVNOM KAPITALU - Clan 10.

 

Osnovni kapital DRUSTVA se moze povecavati ili smanjivati u skladu sa zakonom koji regulise privredna drustva i trziste hartija od vrednosti.

Odluku o smanjenju kapitala drustva ponistenjem sopstvenih akcija donosi Upravni odbor, a u svakom drugom slucaju Skupstina.

 

REGISTRACIJA EMISIJE - Clan 11.

 

DRUSTVO upisuje svoje akcije i ostale hartije od vrednosti, kao i identitet njihovih vlasnika, u Centralni registar hartija od vrednosti u skladu sa vazecim zakonima koji regulisu trista hartija od vrednosti i vodi knjigu i/ili evidenciju akcija i drugih hartija od vrednosti.

U slucaju neusaglasenosti izmedju Centralnog registra hartija od vrednosti i knjige, odnosno evidencije akcija, vazice upis kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

 

OSNOVNA PRAVA AKCIONARA SA OBICNIM AKCIJAMA - Clan 12.

 

Svi imaoci obicnih akcija imaju ista prava predvidjena zakonom i ovim Aktom i ukljucuju sledeca prava:

· pravo glasa u Skupstini, s tim da jedna akcija daje pravo na jedan glas;

· pravo na isplatu dividendi;

· srazmerno pravo preceg sticanja akcija iz novih emisija i/ili ostalih hartija od vrednosti Drustva;

· pravo ucesca u raspodeli po likvidaciji Drustva

Obicne akcije sa pravom glasa ne mogu se zameniti za preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti Drustva.

OSNOVNA PRAVA AKCIONARA SA PREFERENCIJALNIM AKCIJAMA - Clan 13.

 

Svi akcionari sa istom klasom preferencijalnih akcija imaju ista prava u skladu sa zakonom i ovim Aktom.

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama uvek imaju prednost u odnosu na obicne akcije u pogledu isplate dividende  i u odnosu na srazmerno pripisivanje i raspodelu viska kod likvidacije Drustva.

Odlukom Skupstine moze se utvrditi pravo pretvaranja preferencijalnih akcija u obicne akcije.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama u nacelu nemaju pravo glasa, osim u slucajevima propisanim Zakonom o privrednim drustvima

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo prisustva i ucesca u raspravi na bilo kom zasedanju Skupstine.

 

ISPLATA DIVIDENDE U NOVCU AKCIJAMA I HARTIJAMA OD VREDNOSTI - Clan 14.

 

Dividende se mogu placati u novcu, akcijama i drugim hartijama od vrednosti Drustva, kao i u hartijama od vrednosti zavisnih i/ili povezanih drustava u skladu sa odlukom Skupstine.

 

VREME ISPLATE DIVIDENDE- Clan 15.

 

Redovna isplata dividendi vrsi se nakon usvajanja finansijskog izvestaja za prethodnu finansijsku godinu, u skladu sa zakonom.

Dividende se mogu isplacivati i tokom finansijske godine u skladu sa zakonom, ako se iz privremenih sacinjenih obracuna vidi da su raspoloziva sredstva dovoljna za odgovarajuce placanje.

 

ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUCIVANJE U DRUSTVU - Clan 16.

 

Organi DRUSTVA su

· Skupstina akcionara

· Upravni odbor

· Izvrsni odbor

· Sekretar

 

I   SKUPSTINA DRUSTVA

 

SKUPSTINA DRUSTVA - Clan 17.

 

Skupstinu Drustva cine svi akcionari Drustva koji poseduju akcije sa pravom glasa, odnosno njihovi punomocnici.

 

NADLEZNOSTI SKUPSTINE - Clan 18.

 

Skupstina akcionara nadlezna je da odlucuje o sledecim pitanjima:

1. Izmenama osnivackog akta,

2. Usvajanju i izmenama Statuta,

3. Statusnim promenama, promeni pravne forme drustva,

4. Promenama poslovnog imena,

5. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,

6. Raspodeli dobiti i pokricu gubitaka,

7. Usvajanju finansijskih izvestaja, kao i izvestaja upravnog odbora i izvestaja revizora u vezi sa finansijskim izvestajima,

8. Politici naknada i nagradama clanovima upravnog odbora,

9. Izboru i razresenju clanova upravnog odbora Drustva,

10. Prestanku Drustva,

11. Izboru i razresenju revizora,

12. Pitanjima podnetim skupstini akcionara na odlucivanje od strane upravnog odbora Drustva i

13. Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim drustvima.

 

NACIN DONOSENJA ODLUKA - Clan 19.

 

O pitanjima iz tacke 1., 2. i 8. prethodnog stava ovog clana skupstina Drustva odlucuje dvotrecinskom vecinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

O ostalim pitanjima iz svog delokruga skupstina Drustva odlucuje prostom vecinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

 

SAZIVANJE SKUPSTINE - Clan 20.

 

Sednice Skupstine saziva Upravni odbor u skladu sa zakonom.

Sednica Skupstine se saziva najmanje 30 dana i najvise 60 dana pre odrzavanja, u slucaju godisnje skupstine, i ne manje od 15 dana ni vise od 30 dana pre dana odrzavanja, u slucaju vanredne skupstine.

Poziv akcionarima za sednicu Skupstine se objavljuje na internet stranici drustva tokom vremena iz prethodnog stava ovog clana, kao i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tirazu od najmanje 100.000 primeraka. Akcionarima se dostava materijala za sednicu Skupstine vrsi objavljivanjem na Internet strani Drustva tokom vremena iz st.2. ovog clana.

 

OSTALA PITANJA OD ZNACAJA ZA RAD SKUPSTINE - Clan 21.

 

Ostala pitanja od znacaja za rad skupstine uredjuju se Statutom Drustva.

 

 

II   UPRAVNI ODBOR DRUSTVA

 

IMENOVANJE I RAZRESENJE - Clan 22.

 

Upravni odbor Drustva je organ upravljanja Drustvom.

Clanove upravnog odbora Drustva imenuju i razresavaju akcionari na svakoj godisnjoj skupstini Drustva, a mogu biti birani ili opozvani od strane akcionara na bilo kojoj vanrednoj skupstini koja je sazvana radi tog izbora odnosno opoziva.

Clan upravnog odbora moze biti razresen odlukom skupstine akcionara, sa ili bez navodjenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu drustva.

Clanovi upravnog odbora biraju se i razresavaju prostom vecinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Predsednika upravnog odbora Drustva i Zamenika predsednika upravnog odbora bira upravni odbor izmedju svojih clanova.

Za prve clanove Upravnog odbora imenuju se:

1. Niger Ficcarelli

2. Valter Bianco

3. Bodgan Mamuzic

4. Predrag Popovic

5. Zora Stojiljkovic

 

BROJ CLANOVA UPRAVNOG ODBORA - Clan 23.

 

Upravni odbor ima izmedju 3 i 7 clanova.

Skupstina Drustva prilikom imenovanja clanova Upravnog odbora donosi odluku o broju clanova Upravnog odbora za tu godinu.

 

NADLEZNOST UPRAVNOG ODBORA - Clan 24.

 

Upravni odbor nadlezan je da odlucuje o sledecim pitanjima:

1. Kontrolise tacnost finansijskih izvestaja i informacija,

2. Bira i razresava Predsednika i clanove izvrsnog odbora Drustva,

3. Upravlja razvojem Drustva i strategijom i nadziranjem izvrsnih direktora i administracije Drustva,

4. Utvrdjuje ili odobrava poslovni plan Drustva,

5. Saziva sednice skupstine akcionara i utvrdjuje predlog dnevnog reda kao i mesto odrzavanja sednice (u ili van sedista Drustva),

6. Imenuje druge zastupnike Drustva,

7. Daje i opoziva prokuru,

8. Utvrdjuje predloge odluka skupstine akcionara i kontrolise njihovo sprovodjenje,

9. Odredjuje dan sa kojim se utvrdjuje lista akcionara sa pravom ucesca na skupstini,

10. Izdaje akcije u okviru limita predvidjenog Zakonom o privrednim drustvima,

11. Izdaje zamenljive obveznice, obveznice, varante ili drugih hartije od vrednosti, u okviru limita predvidjenog Zakonom o privrednim drustvima,

12. Utvrdjuje vrednost akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima,

13. Utvrdjuje uslove ugovora koje Drustvo zakljucuje sa clanovima izvrsnog odbora,

14. Utvrdjuje iznose, postupak i rokove placanja dividendi,

15. Bira sekretara drustva,

16. Odlucuje o promeni sedista,

17. Odlucuje o promeni pretezne delatnosti,

18. Odlucuje i o drugim pitanjima shodno Zakonu o privrednim drustvima.

 

NACIN DONOSENJA ODLUKA - Clan 25.

 

Upravni odbor odlucuje vecinom glasova prisutnih clanova.

Pri odlucivanju svaki clan UO ima jedan glas.

U slucaju jednake podele glasova, odlucujuci je glas predsednika upravnog odbora.

 

OSTALA PITANJA OD ZNACAJA ZA RAD UO - Clan 26.

 

Ostala pitanja od znacaja za rad upravnog obora uredjuju se Statutom Drustva.

 

 

III   IZVRSNI ODBOR

 

DELOKRUG IZVRSNOG ODBORA - Clan 27.

 

Delokrug izvrsnog odbora ukljucuje sprovodjenje odluka upravnog odbora Drustva i sva pitanja povezana sa vodjenjem poslova i tekucim poslovima Drustva, osim pitanja koja su u nadleznosti Upravnog odbora i Skupstine akcionara.

 

IZBOR I RAZRESENJE - Clan 27.

 

Clanove i predsednika izvrsnog odbora Drustva bira i razresava Upravni odbor Drustva.

Clanovi izvrsnog odbora su izvrsni direktori.

Clan izvrsnog odbora moze biti razresen odlukom upravnog odbora drustva sa ili bez navodjenja razloga ako odbor veruje da je to u najboljem interesu Drustva.

 

GENERALNI DIREKTOR - Clan 28.

 

Predsednik izvrsnog odbora je generalni direktor Drustva.

Generalni direktor zastupa i predstavlja drustvo u unutrasnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

 

SEKRETAR DRUSTVA - Clan 28.

 

Sekretara Drustva bira Upravni odbor, i njegov mandat se utvrdjuje Statutom Drustva.

 

REVIZOR DRUSTVA - Clan 29.

 

Drustvo ima revizora, ciji su polozaj i ovlascenja utvrdjeni zakonom kojim se uredjuje racunovodstvo i revizija.

Revizor se obavestava i poziva istovremeno sa akcionarima Drustva na sednicu Skupstine radi ucestvovanja u radu Skupstine u skladu sa zakonom ili aktima Drustva.

 

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUSTVA - Clan 30.

 

Drustvo prema trecim licima zastupaju i predstavljaju, pored Generalnog direktora, i lica koja su od strane nadleznih organa Drustva na to ovlascena.

Svi zastupnici Drustva su u obavezi da prilikom potpisivanja akata u ime i za racun drustva uz naznaku imena i prezimena oznace i funkciju koju obavljanju u Drustvu.

 

STATUSNE PROMENE - Clan 31.

 

Drustvo se moze spojiti sa drugim drustvom (spajanje) ili se podeliti na dva ili vise drustava (podela) u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima.

 

TRAJANJE I PRESTANAK DRUSTVA - Clan 31.

 

DRUSTVO je osnovano na neodredjeno vreme, a prestaje sa poslovanjem kada o tome odluku donese Skupstina Drustva dvotrecinskom vecinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju ili na drugi nacin predvidjen zakonom.

 

ZAVRSNE ODREDBE - Clan 32.

 

Statutom Drustva regulisu se i druga pitanja koja nisu regulisala ovim Osnivackim aktom, u skladu sa zakonom.

 

Clan 33.

 

Ovaj Osnivacki akt Drustva stupa na snagu danom donosenja.

Ovlascuje se Niger Ficcarelli da u ime Skupstine drustva pristupi sudu radi overe ovog Osnivackog akta.

 

Clan 34.

 

Ovaj Osnivacki akt drustva sacinjen je u sedam istovetnih primerka od kojih cetiri za Drustvo a tri za nadlezne drzavne organe.

 

 

 

                                                                                                                        PREDSEDNIK SKUPSTINE DRUSTVA